Verba

Verba installation Black Wall Gallery, Vaasa, Finland 2015

Verba installation Black Wall Gallery, Vaasa, Finland 2015

 

FI
Video-trilogia / kolmikanavavideoprojisointi (2015)
Ei ääntä

Englanninkielisessä Verba‐videorunotrilogiassa olen yhdistänyt ympäri maailmaa kotoisin olevien ihmisten ajatuksia ja tunteita visuaalisiksi runoiksi. Runot pohjautuvat yksittäisten sanojen rytmiikkaan, ja niissä oleva muu visuaalisuus on lähinnä abstraktia kuva‐aineistoa. Trilogian ensimmäinen osa, vuonna 2011 valmistunut The Undertakings, perustuu votiivilupauksiin, joita ihmiset ovat tehneet korkeammalle voimalle (esim. ”jos minä tästä selviän, niin lupaan…”): keräsin vuosien 2000‐2002 aikana 400 lupausta verkkoprojektissani “Ex votos”, lajittelin vastaukset, purin ne osiin ja järjestin uudelleen. Myös muut kaksi osaa toteutin samalla tavalla: ne perustuvat kertomuksiin, lauseisiin ja yksittäisiin sanoihin, joita olen kerännyt kyselylomakkeella ja sähköpostitse netin välityksellä vuoden 2014 aikana. In Between (työnimi Oblivion) käsittelee muistamista ja muistoja ja Sehnsucht (työnimi Longing) kaipausta.

Olen toteuttanut kolme Verba-trilogian videota itsenäisesti, mutta samanaikaisesti päämääränäni on ollut toteuttaa kolmikanavainen videoprojisointi, joka täyttää tilan universaaleihin teemoihin liittyvillä sanoilla, jotka on kerätty ympäri maailmaa. Videot voivat olla esillä video-screeningeissä, mutta niiden luonne tulee todellisena esiin hiljaisessa tilassa, jossa katsoja pääsee keskelle esille tulevia ja katoavia sanoja.

 

EN
Video trilogy / three channel video projection (2015)
No sound

In the Verba video poem trilogy, I collected thoughts and feelings from people from all over the world, and interpreted them as visual poems. The poems are based on the rhythm of individual words and sentences mixed with abstract imagery. The first part of the trilogy, The Undertakings (2011), is based on votive offerings to a higher force (for example, “if I survive this, I promise to…”). Between the years 2000-2002, I collected over 400 promises in my online project Ex votos, I sorted the replies, dismantled them and then reorganized them. I used the same method to create the two subsequent parts of the trilogy which are based on stories, sentences and individual words collected during 2014 using online questionnaires and email. In Between (working title: Oblivion) is about remembering and memories and Sehnsucht is about the theme of longing.

I have created the three Verba trilogy videos independent of each other, but at the same time the main objection has been to create a three channel looping video poems, that fills the space with words of universal themes, collected from all over the world. The silent videos can be shown in video screening, but they are “fulfilled”, when they can be experienced in a silent space where the viewer is surrounded by words appearing and fading.


 

Trilogian videot / The Trilogy Videos

The Undertakings

2011, 4:3, ~5’12 min (loop)
Ei ääntä
Flash-animaatio

The Undertakings on Verba-videotrilogian ensimmäinen osa. Se on animoitu, hiljainen videoruno, joka perustuu votiivilupauksiin, joita ihmiset ovat tehneet Jumalalle tai jollekin muulle tuntemattomalle voimalle ja jakaneet lupaukset kanssani verkkoprojektissa “Ex votos”.

Vuosituhannen vaihteessa satuin kuulemaan junassa toisen matkustajan puhelun, jossa hän lupasi: “Jos selviän tästä, lupaan, etten ikinä…” Tämä sai minut ajattelemaan näitä lupauksia, joita me kaikki teemme jossain välissä. Ovatko ne lupauksia vai vain toiveikkaita taikasanoja? Jos ne ovat lupauksia, ovatko ne tarkoitettu pidettäväksi vai vain epätoivoisia sanoja, bluffausta? Kun olemme lupauksentekohetkessä, onko tarkoituksemme oikeasti pitää lupauksemme? Muistammeko edes myöhemmin lupauksemme?

Kun tutkin asiaa, huomasin, että tämänkaltaisia lupauksia ja kiitollisuuden merkkejä (ex voto) tunnetaan kaikkialla nykymaailmassa, mutta ne tunnettiin jo muinaisessa Egyptissäkin. Ilmiö ei liity välttämättä uskontoon. Jotkut lupaavat Jumalalle tai Buddhalle, jotkut tekevät sopimuksia kohtalon kanssa ja jotkut vannovat asioita vain jollekin tuntemattomalle voimalle – ehkä elämälle itselleen.
Päätin kerätä näitä lupauksia ja valoja, joten aloitin verkkoprojektin ja kutsuin ihmisiä ympäri maailmaa jakamaan lupauksensa. Osallistujilta kysyttiin kolme kysymystä:
Mitä toivoit?
Mitä lupasit, jos toiveesi toteutuisi?
Piditkö lupauksesi?

Keräysprojektini oli verkossa noin kaksi vuotta vuosituhannen vaihteessa (2000-2002) ja tuona aikana sain yli 400 vastausta ympäri maailmaa. Kymmenen vuotta materiaalin kokoamisen jälkeen, löysin vihdoin aikaa lajitella vastaukset yhteen. Animoin ne videorunoksi. Joka ikinen saamani vastaus on sisällytetty runoon.

2012, 4:3, ~5’12 min (loop)
No sound
Flash animation

The Undertakings is the first video to be finished of my Verba video trilogy. It is an animated, silent video poem, based on the promises or deals to God, to some bigger force, or to life itself, that people have shared with me in an online project “Ex votos”.

In the beginning of the new century, I happened to hear someone speaking to her cell phone in the train: “If I survive this, I promise to never…” I started to think about these promises we all make in some point. Is it a promise or is it just a wishful hex or charm? If it is a promise, is it a promise meant to be kept or just desperate words, a bluff? In that situation, do we really want to keep our promises? Do we even remember our promises?

As I did my research over the subject, I learned that these kinds of promises, and then ex votos – the affect of thankfulness or duty – afterwards, are known to all of the world in the modern world, but they have been known already in ancient Egypt. This phenomenon isn’t all about religion. Some people promise to God or Buddha, some people make deals with destiny or and for some people the vows are made for just some unrecognizable force, life itself.

I decided to collect these promises and vows, so I started an online project and invited people to share their promises. People were asked to answer to three questions:
What was the thing you wished for?
What did you promise to do if this happens?
Did you get to keep your promise?

The project was online about two years at the beginning of the new century (2000-2002) and during that time I received over 400 answers from all over the world. Ten years after collecting the material, I sorted the similar promises together and animated them (Adobe Flash) to a video poem. Every answer I received via the online questionnaire is included in the poem.


In Between

2015, 4:3, ~4’12 min (loop)
Ei ääntä
Flash-animaatio

In Between on Verba-videotrilogian toinen video. Käytin sen tekemiseen samaa tekniikkaa kuin sarjan ensimmäisessä videossa the Undertakings. Keräsin tarinoita, lauseita ja yksittäisiä sanoja vuoden 2014 nettilomakkeilla ja sähköpostitse, jonka jälkeen lajittelin vastaukset, purin ne osiin, järjestin uudelleen ja animoin Flashilla.

Kun keräsin materiaalia In Between -videota varten, tajusin, kuinka samanlaisia muistamisen tarve ja unohtamisen pelot ovat kaikkialla maailmassa. Kuinka ihmiset pelkäävät muistinsa – ja muistojensa – puolesta hyvin yleisellä tasolla, joka äkisti muuttuu hyvin konkreettiseksi huoleksi: Mitä jos unohdan lapseni? Mitä jos unohdan nimeni? Mitä jos unohdan itseni? Kuinka muistojen häviäminen vaikuttaa kaikkeen ympärillä, myös siihen, kuinka maailman näkee. Kunnes tuntuu silti, että muistojen sijaan haalistuukin ihminen itse.

2015, 4:3, ~4’12 min (loop)
No sound
Flash animation

In Between is the second video of my Verba video trilogy. I used the same technique for compiling the video for the project as I did in the Undertakings. The stories, sentences and individual words were collected during 2014 using online questionnaires and email, I then sorted the replies, dismantled them and reorganized them and then animated the words using Flash.

As I was collecting material for In Between, I understood how similar the need to remember and the fears of forgetting are all around the world. How people are worried about their memory – and memories – in very general way, which suddenly turns to very concrete worry: What if I forget my children? What if I forget my name? What if I forget myself? How the fading of the memories affects to everything around and influences the way you see the world. Until it feels that it’s not the memories which aren’t fading, but you.


Sehnsucht

2015, 4:3, ~5’18 min (loop)
Ei ääntä
Flash-animaatio

Sehnsucht on kolmas osa Verba -videorunotrilogiaani. Se on tehty samalla metodilla kuin trilogian aiemmat osat, the Undertakings ja In Between, osallistujilta kerätyistä sanoista, jotka purin, järjestin uudelleen ja animoin.

Sehnsucht on saanut nimensä ihmisiltä, jotka osallistuivat projektiin tarinoillaan. Materiaalin keräysvaiheessa työnimenä oli yksinkertaisesti Longing (kaipaus), mutta useissa vastauksissa esiintyi sana Sehnsucht: moni kyselyyni vastaaja koki, että sana longing tuntuu liian vaimealta kuvaamaan sitä, mitä he tuntevat. Sanalle Sehnsucht ei suomen- tai englanninkielessä ole aivan suoraa vastinetta (suomenkielen kaiho on ehkä jotain sinne päin). Se on merkitykseltään melko lähellä portugalilaista kaipauksen sanaa saudade, jota on kuvattu myös ”rakkaudeksi, joka jää elämään, kun rakkauden kohde on lähtenyt”, mutta Sehnsucht on merkitykseltään vieläkin laajempi. Sehnsucht on syvempi, suurempi ja monimutkaisempi kuin kaipaus, kaiho, longing tai saudade, siihen liittyy selittämätöntä nostalgiaa ja abstraktia tunnetta, jota ei voi pukea sanoiksi. Näkymättömän ja olemattoman tavoittelua. Ehkä melankolista, mutta ei välttämättä surullista. Haaveilua? Toiseutta?

2015, 4:3, ~5’18 min (loop)
No sound
Flash animation

Sehnsucht is the third part of my Verba video poem trilogy, made in same method as the Undertakings and In Between, from collected, dismantled, rearranged and then animated words.

Sehnsucht received its name from the words of the participants. When I collected the material, the project name was “Longing”, but many people replied that it is too subdued a term to describe what they are feeling. There’s no exact translation for the German word “Sehnsucht” in Finnish or English (in Finnish “kaiho” may come close). Sehnsucht is quite close to the Portuguese word of longing, “saudade”, which has been described as “the love that remains” after someone is gone, but still Sehnsucht means much more. Sehnsucht is deeper, larger and more complex than Finnish “kaipaus” or “kaiho”, English “longing”, or Portuguese “saudade”; it holds an unexplainable nostalgia and abstract feeling, that you just can’t put into words. Reaching for something imperceptible and nonexistent. Maybe it holds something melancholic, but not necessarily sad. Dreaming? Otherness?


 

Näyttelyt / installoinnit / esitykset

Verba-trilogia / kolmikanavainstallaatio:
2015 Black Wall Gallery, Vaasa

Verba-trilogia / peräkkäin projisoituna:
2016 Galleria Napa, Rovaniemi
2016-17 Galleria Myötätuuli, Raahe
2017 Galleria Ratamo, Jyväskylä

Yksittäisinä projisointeina:
The Undertakings (2011) esitetty yksikanavaisena projisointina:
2011 Palácio D. Manuel, Évora, Portugali (What remains, ryhmänäyttely)
2012 Galleria Nunes, Helsinki (What remains, ryhmänäyttely)
2013 K-S View, Jyväskylä (keskisuomalaisen videotaiteen tapahtuma)
2014 Galerie Vernon, Praha (yksityisnäyttelyn osa)

Exhibitions / Installations / Shows

The Verba trilogy / three-channel installation:
2015 Black Wall Gallery, Vaasa, Finland

The Verba trilogy / sequentially projected:
2016 Gallery Napa, Rovaniemi
2016-17 Gallery Myötätuuli, Raahe
2017 Gallery Ratamo, Jyväskylä

As individual projections:
The Undertakings (2011) has been shown as an one channel projection in:
2011 Palácio D. Manuel, Évora, Portugal (What remains, group exhibition)
2012 Galleria Nunes, Helsinki (What remains, group exhibition)
2013 K-S View, Jyväskylä, Finland (screening event)
2014 Galerie Vernon, Prague (solo exhibition)